Strona główna
Usługi
Analizy
Wyceny
Studia wykonalności
Biznes Plany
Projekcje / Modele
Zespół
Doświadczenie
Kontakt
 


Projekcje finansowe mogą stanowić samoistny produkt w postaci budżetu, planu rocznego lub wieloletniego) jak też stanowić najistotniejszy element Biznes Planu lub Studium Wykonalności.

Projekcje Finansowe przygotowujemy za pomocą modelowania w arkuszu kalkulacyjnym. Projekcja finansowa jest pewnym wybranym, szczególnym  stanem modelu finansowego (tzw. zrzutem z modelu) i ma zbliżoną do sprawozdań finansowych postać. Model finansowy przedsiębiorstwa (omówiony poniżej) jest zatem pojęciem szerszym i stanowi uniwersalne narzędzie pozwalające generować różnorodne projekcje finansowe. Tym samym opracowanie modelu finansowego jest niezbędne przy budowie projekcji finansowych.

Modele finansowe przygotowujemy w arkuszu kalkulacyjnym w interaktywnym i iteracyjnym procesie polegającym na ścisłej współpracy z personelem finansowym klienta. Model finansowy przedsiębiorstwa jest pojęciem szerszym niż projekcja finansowa i stanowi uniwersalne narzędzie pozwalające m.in. generować dowolne projekcje finansowe. Częstokroć modelowanie finansowe musi być poprzedzone modelowaniem biznesowym. Model biznesowy to również narzędzie opracowane w arkuszu kalkulacyjnym pozwalającym zamodelować logistykę i wolumeny obrotu/produkcji przedsiębiorstwa. Zazwyczaj model biznesowy stanowi jądro modelu finansowego, choć w przypadku prostych działalności nie jest konieczne sporządzanie modelu biznesowego. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych zazwyczaj jednakże jest niezbędne stworzenie takiego modelu, szczególnie jeżeli jesteśmy zainteresowani prawidłowym zamodelowaniem,  i co się z tym wiąże zaprognozowaniem stanów zapasów, rozrachunków i wolumenu oraz kosztów produkcji.Proces opracowania projekcji finansowych i modelu finansowego zazwyczaj można podzielić na następujące etapy:


Analizie podlegają nastepujące aspekty:
►   koncepcja ogólna modelu finansowego (konsolidacja, agregacja, konieczność uprzedniej budowy modelu biznesowego, co będzie modelowane a co przyjęte jako dane),
►   poziom szczegółowości modelu finansowego (np. szczegółowość przychodów i kosztów),
►   zakres modelu finansowego w odniesieniu do charakterystyki przedsięwzięcia i wymagań zewnętrznych, np. instytucji finansujących (jakie zakładki, jaka forma sprawozdań, jakie arkusze pomocnicze)
►   horyzont prognozowania versus cykl koniunkturalny branży lub okres spłat finansowania,
►   obszary zastosowania wielkości nominalnych (w cenach bieżących) i realnych (w cenach stałych);


Ten punkt obejmuje zarówno przygotowanie i przekazanie listy zapytań, bieżące udzielanie wyjasnień, monitorowanie postępów prac jak i następnie analizę uzyskanych  odpowiedzi i informacji


Ten punkt obejmuje budowę modelu finansowego z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; Jest to wersja wstępna - robocza modelu, stanowiaca podstawę do dalszych prac i dyskusji


W tym punkcie następuje spotkanie w formie interaktywnej sesji, poświęcone przedyskutowaniu założeń do projekcji finansowych (zarówno operacyjnych, jak i makroekonomicznych) oraz uzyskiwanych w zależności od nich wyników.


Kalibrację czyli dostrojenie modelu finansowego przeprowadza się w celu np. określenia zapotrzebowania na finansowanie, obliczenia zadanych wskaźników lub w celu wyznaczenia wstępnych / finalnych projekcji finansowych.

 
Top