Strona główna
Usługi
Zespół
Doświadczenie
Kontakt
 


Pozyskanie finansowania, w tym finansowania ze środków UE

►      PM Group, Port Lotniczy Radom / 2009

Przygotowanie części ekonomiczno – finansowej Planu Generalnego nowopowstającego portu lotniczego w Radomiu (według wymagań ICAO) dla potrzeb pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym od inwestorów branżowych

 

►      Port Lotniczy Poznań / 2009

Etap I - ocena aspektóe finansowych planu inwestycyjnego przy współudziale podwykonawcy z zakresu doradztwa inżynieryjnego, etap II -budowa modelu finansowego i zestawienie projekcji finansowych, niezbędnych dla potrzeb pozyskania finansowania zewnętrznego w postaci kredytu inwestycyjnego i funduszy Unii Europejskiej

 

►      Port Lotniczy Łódź  / 2009

Przygotowanie analizy kosztów i korzyści wraz z modelem kalkulacyjnym dla trzech odrębnych projektów,  przygotowanie trzech studiów wykonalności dla ww. projektów, przygotowanie trzech wniosków o dofinansowane ze środków UE w ramach VIII osi priorytetowej ,,Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" (działania 8.4 ,,Bezpieczeństwo i Ochrona Transportu Lotniczego”)

►      BTech, Uniteam /  2009

Przygotowanie dokumentu Aid Quality Assessment dla kontraktu eksportowego polskich pojazdów pożarniczych do Chin według wymogów umowy międzyrządowej pomiędzy RP i ChRL  dotyczącej kredytów eksportowych na ramach tzw. pomocy wiązanej, w celu przedstawienia zgodności przedsięwzięcia z wymogami stawianymi przez OECD dla projektów finansowanych przez pomoc wiązaną

 

►      CSIOZ / 2008-2009

Przygotowanie dokumentacji na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dla siedmiu projektów w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Polsce w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; zakres produktów obejmował między innymi studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie oraz wniosek o potwierdzenie pomocy

 

►      Kopex / 2008

Przygotowanie części ekonomicznej i finansowej studium wykonalności oraz dokumentu Aid Quality Assessment dla projektu dostawy maszyn górniczych dla  Grupy Kapitałowej Shenhua-Ningxia, w celu wypełnienia uzgodnień między Polską a Republiką Chin odnoszących się do projektów eksportowych na rynek chiński finansowanych na zasadach pomocy wiązanej oraz w celu przedstawienia zgodności przedsięwzięcia z wymogami stawianymi przez OECD dla projektów finansowanych przez pomoc wiązaną. Zakres prac obejmował również wsparcie w procesie tłumaczenia dokumentacji na język angielski oraz formułowanie odpowiedzi i przygotowanie strategii dalszych działań w związku z wątpliwościami co do dopuszczalności projektu do finansowania w ramach pomocy wiązanej, zgłoszonymi przez niektóre kraje OECD. Projekt ostatecznie został uznany za spełniający wymagania OECD.

 

►      Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) / 2008

Przygotowanie części studium wykonalności obejmującej analizę kosztów i korzyści dla projektu „Zintegrowany Mobilny System Wspomagający Działania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe”, w oparciu o przygotowany model finansowy uwzględniający występowanie szeregu podmiotów - partnerów projektu; W wyniku procesu oceny, projekt został w grudniu 2008 roku zaakceptowany do realizacji, i poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w wysokości 68,6 mln zł.

 

►      Tele-Fonika Kable / 2007

Analiza aspektów finansowych i sformułowanie uwag do propozycji „term sheet” przedstawionej przez konsorcjum banków w związku z rozważaną restrukturyzacją zadłużenia.

 

►      Kopex / 2006-2007

Weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Kopex S.A sporządzonej przez innych doradców spółki; przygotowanie poprawionej części ekonomicznej i finansowej studium wykonalności oraz dokumentu Aid Quality Assessment dla projektu dostawy maszyn górniczych dla Grupy kapitałowej Shenhua-Ningxia, w celu wypełnienia wymogów uzgodnień między Polską a Republiką Chin odnoszących się do projektów eksportowych na rynek chiński finansowanych na zasadach pomocy wiązanej oraz w celu przedstawienia zgodności przedsięwzięcia z wymogami stawianymi przez OECD dla projektów finansowanych przez pomoc wiązaną

 

►      PKN Orlen, Poliolefiny / 2003

Weryfikacja wybranych elementów biznes planu (projekcje finansowe) oraz przygotowanie raportu z uzgodnionych procedur dla spółki joint venture pomiędzy PKN Orlen a podmiotem zagranicznym - Basell, w związku z pozyskaniem finansowania dla nowego rodzaju działalności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przerobu poliolefin

 

►      Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze / 2001-2002

Przygotowanie i aktualizacja projekcji finansowych, w ramach procesu pozyskania finansowania budowy nowego terminala międzynarodowego w porcie lotniczym w Warszawie; skonstruowanie modelu finansowego w obszarze kosztów i pasywów oraz zamodelowanie mechanizmu wydzielenia Agencji Ruchu Lotniczego z projekcji finansowych PPL

 

 

Wyceny

►      Redan S.A. / 2008

Wyceny podmiotu z branży odzieżowej, zrealizowana metodą rynkową w oparciu o kapitalizację porównywalnych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w krajach rozwiniętych. Prace realizowane w związku z oczekiwaniem konsorcjum banków finansujących i rozważaną transakcją sprzedaży przedmiotu wyceny

 

►      Tele-Fonika Kable, Ernst&Young  /  2008

Przeglądu wyceny dla potrzeb audytu, sporządzonej metodą dochodową, metodą rynkową oraz metodą skorygowanych aktywów netto przez innego doradcę (PricewaterhouseCoopers), której przedmiotem było przedsiębiorstwo klienta oraz jego spółka zależna zajmującą się dystrybucją produktów, w związku z transakcją połączenia obu spółek

 

►      Philips Polska, Ernst&Young  / 2008

Niezależny przegląd (jako p/o Independent Partner) wyceny zrealizowanej przez inny dział Ernst & Young dotyczącej szkód poniesionych przez kontrahenta. Wycena została zrealizowana na potrzeby prowadzonego przed sądem arbitrażowym procesu Brabork przeciwko Philips.

 

►      Kronopol  / 2007-2008

Wycena wartości roszczeń klienta przeciwko jednemu z odbiorców zagranicznych w oparciu o wartość poniesionych strat i utraconych korzyści, z wykorzystaniem metodologii zdyskontowanych przepływów pieniężnych; raport z wyceny został sporządzony w celu przedłożenia przez klienta w procesie sądowym w Ameryce Północnej.

 

►      Netia / 2007

Wycena spółki Netia S.A. w celu określenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży spółki w związku z analizą (testem) występowania przesłanek utraty wartości zgodnie z MSR 36. Wartość godziwa została ustalona metodą rynkową

 

►      Avant Investments / 2007

Wycena kapitałów własnych oraz (w drugim etapie) wybranych aktywów i pasywów spółki Avant Investments metodą skorygowanych aktywów netto w związku z transakcją wniesienia przedsiębiorstwa spółki do innego podmiotu w grupie kapitałowej.

 

►      Bank Pekao,  Centralny Dom Maklerski  /  2007

Przygotowanie opinii na temat wartości godziwej segmentu bankowości inwestycyjnej i usług maklerskich dla klientów instytucjonalnych (CDM MIB);  konsultacje metodologicznych aspektów wyceny, jak i ostateczną prezentację wyników zarządowi Pekao SA; Projekt realizowany w związku z transakcją sprzedaży segmentu działalności innemu podmiotowi finansowemu w grupie kapitałowej.

 

►      Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua / 2007

Przeprowadzenie weryfikacji wyceny sporządzonej metodą dochodową (przygotowanej przez innego doradcę) segmentu działalności generalnego wykonawstwa Spółki Pol Nord SA. Wycenę sporządzono dla potrzeb transakcji nabycia przedmiotu wyceny przez klienta. W wyniku weryfikacji zaproponowano wprowadzenie szeregu istotnych poprawek

 

►      Agencja Mienia Wojskowego (AMW) / 2006

Wycena Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych SA w związku z realizowaną transakcją zakupu akcji od akcjonariusza większościowego spółki

 

►      Orkla Media, Mecom Europe  /  2006

Ilustracyjna wycena metodą rynkową kapitałów własnych 27 przedsiębiorstw, będących podmiotami zależnymi w Polsce grupy kapitałowej Orkla. Wycena była przeprowadzona dla potrzeb negocjacji transakcyjnych z PW Rzeczpospolita S.A. Wycena została pozytywnie zweryfikowana przez doradcę drugiej strony transakcji - KPMG

 

►      Trinity Management /  2005

Wycena kapitałów własnych podmiotów zależnych klienta, Pro Futuro SA i dataCOM SA metodą rynkową oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w związku z planowaną transakcją sprzedażą akcji

 

►      PLL LOT, LOT Leasing / 2005

Wycena spółki LOT Leasing metodą skorygowanych aktywów netto; w zakresie wyceny samolotów skorzystano z usług podwykonawcy branżowego z Wielkiej Brytanii

 

►      PGNiG Przesył, GAZ System  / 2005

Wycena majątku przesyłowego PGNiG SA metodą dochodową w związku z planowaną emisją publiczną i wynikającą z tego koniecznością przekazania tych aktywów w leasing do wyodrębnionego podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego

 

►      Tele-Fonika Kable /  2004

Analiza wartości kapitałów własnych spółki w celu oceny możliwości trwałej utraty wartości aktywów; wycena sporządzona zarówno metodą dochodową - zdyskontowanych przepływów pieniężnych jak i metodą rynkową – mnożnikową

 

►      Port-Service /  2004

Wycena kapitałów własnych spółki metodą dochodową, w związku z ubieganiem się o ustanowienie zabezpieczenia kredytu bankowego na udziałach w spółce

 

►      Stomil-Olsztyn /  2004

Wycena spółki metodą dochodową w związku z transakcją wykupu przymusowego akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych (tzw. squeeze-out); udzielanie wyjaśnień w zakresie metodologii przedstawicielom akcjonariuszy mniejszościowych

 

►      PKO BP /  2003

Sporządzenie analizy branży pasażerskich przewozów lotniczych na świecie oraz przygotowanie projekcji finansowych i wyceny metodą dochodową PLL LOT S.A. w związku z rozważaną przez PKO BP transakcją zakupu akcji od Skarbu Państwa.

 

►      GE Capital Bank /  2003

Wycena dwóch kredytów udzielonych GE Capital Bank SA przez podmiot dominujący, dla potrzeb wniesienia tych wierzytelności na poczet podwyższenia kapitału w podmiocie zagranicznym, w związku z optymalizacją podatkową struktury grupy kapitałowej.

 

►      OBOP /  2003

Wycena spółki Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. w związku z rozważaną transakcją sprzedaży udziałów pomiędzy udziałowcami

 

►      Domy Towarowe „Centrum” / 2003

Weryfikacja prognoz finansowych spółki i grupy kapitałowej Domy Towarowe „Centrum” SA oraz wycena metodą dochodową w oparciu o te prognozy mniejszościowego pakietu akcji spółki i grupy kapitałowej w związku z wykupem tego pakietu od Skarbu Państwa przez inwestora zagranicznego

 

►      FCh Dwory / 2003

Wycena Firmy Chemicznej Dwory SA; wycena zrealizowana metodą dochodową z wykorzystaniem technik dyskontowania przepływów pieniężnych oraz metodą rynkową

 

►      Centra S.A. / 2002

Wycena podmiotu zależnego - spółki DETA - producenta akumulatorów przemysłowych; wycena została zrealizowana metodą mnożnikową

 

►      Ministerstwo Skarbu Państwa /  2000

Sporządzenie wyceny Energetyki Kaliskiej SA w związku z procesem prywatyzacji grupy ośmiu zakładów energetycznych tzw. Grupy G-8

 

 

Doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne

►      Redan /  2008

Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej Redan S.A. w oparciu o dostarczoną dokumentację i modele projekcji finansowych, sformułowanie tez dotyczących kierunków restrukturyzacji, przygotowanie propozycji dalszych działań, w tym w szczególności tzw. mapy drogowej w zakresie pozyskania finansowania

 

►      PLL LOT   / 2008

Analiza finansowa pięciu rozważanych wariantów postępowania odnośnie spółki zależnej Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (Centralwings) przeprowadzona z wykorzystaniem usług podwykonawcy - Jim Dawson Consulting - specjalistycznej, branżowej firmy z Wielkiej Brytanii; prezentacja wyników analizy Radzie Nadzorczej PLL LOT oraz wskazanie rekomendowanego wariantu postępowania

 

►      Classen-Pol / 2007

Doradztwo przy restrukturyzacji grupy kapitałowej Classen-Pol S.A. z uwzględnieniem optymalizacji aspektów prawnych i podatkowych oraz wsparcie przy przygotowaniu planu opcji menedżerskich w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną

 

►      Zakłady Chemiczne Wizów / 2006

Przygotowanie modelu finansowego ZCh Wizów SA w związku z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji spółki oraz prowadzonym postępowaniem układowym z wierzycielami spółki

 

►      Agencja Mienia Wojskowego / 2006

Realizacja usług doradztwa transakcyjnego obejmujących finansowe i podatkowe due diligence (świadczonych podwykonawczo przez inne działy Ernst&Young) oraz wycenę Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych SA oraz wsparcie negocjacyjne dla AMW w związku z realizowaną transakcją sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszami spółki

 

►      Agencja Mienia Wojskowego / 2006

Weryfikacja projekcji finansowych Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych SA na zlecenie AMW w związku z planowaną transakcją sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszami spółki

 

►      Skotan / 2006

Weryfikacja projekcji finansowych Skotan S.A. w związku z wydaniem opinii na temat tych projekcji przez audytora na potrzeby planowanego przeprowadzenia nowej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

►      JR System / 2005

Realizacja pierwszego etapu procesu sprzedaży praw patentowych do rozwiązania JR System. Prace obejmowały przygotowanie informacji charakteryzującej rozwiązanie techniczne z zakresu bezpieczeństwa opracowane przez klienta, rozesłanie tej informacji poprzez globalną sieć E&Y do klientów - firm branży motoryzacyjnej oraz przygotowanie raportu podsumowującego zebrane informacje na temat zainteresowania powyższym rozwiązaniem

 

►      Polskie Linie Lotnicze LOT / 2005

Weryfikacja modelu finansowego i biznes planu służącego analizie dwóch konkurencyjnych ofert dostawy samolotów Boeing 787 oraz Airbus A330/A350 w związku z prowadzoną transakcją zakupu floty samolotów długodystansowych dla spółki PLL LOT SA

 

►      Polskie Sieci Elektronergetyczne / 2004

Przygotowanie skonsolidowanego modelu projekcji finansowych i biznes planów dla grupy kapitałowej PSE w związku z transakcją wydzielenia działalności operatora systemu przesyłowego do nowego podmiotu realizowanej w związku z wymogami prawnymi Unii Europejskiej

 

►      Impel S.A. / 2003

Weryfikacja skonsolidowanych projekcji finansowych Grupy Kapitałowej Impel SA w związku z wydaniem raportu o wystarczalności kapitału obrotowego w procesie pierwszej oferty publicznej

 

►      Maersk / 2002

Przegląd przedinwestycyjny zakładu terminala kontenerowego w Porcie Gdynia w związku z planowaną transakcją nabycia akcji przez Maersk

 

►      Ministerstwo Skarbu Państwa / 2001

Opracowanie procedur udostępniania danych inwestorom (data room) w procesie prywatyzacji ośmiu zakładów energetycznych tzw. Grupy G-8

 

►      Ministerstwo Skarbu Państwa / 2001

Sporządzenie analizy ekonomiczno-finansowej, projekcji finansowych, wyceny oraz memorandum informacyjnego Energetyki Kaliskiej SA w związku z procesem prywatyzacji grupy ośmiu zakładów energetycznych tzw. Grupy G-8

 

►      Polski Koncern Naftowy Orlen / 1999

Koordynacja procesu powstawania oraz weryfikacja projekcji finansowych CPN SA w związku z wydaniem raportu przez Arthur Andersen o wystarczalności kapitału obrotowego w procesie prywatyzacji i pierwszej oferty publicznej PKN Orlen SA

 

 

Pozostałe doradztwo finansowe i inwestycyjne

►      PZU Życie / 2009

Analiza finansowa obejmująca modelowanie pięciu scenariuszy inwestycyjnych oraz ich wycenę z wykorzystaniem technik dyskontowania przepływów pieniężnych w związku z analizą opłacalności wariantów decyzyjnych odnośnie relokacji Ośrodka Przetwarzania Danych dla PZU Życie S.A.; Projekt realizowany we współpracy z Grupą Doradztwa Informatycznego Ernst&Young.

 

►      PKO BP, Bankowe Towarzystwo Kapitałowe / 2009

Przygotowanie modelu finansowego i biznesowego dla potrzeb oceny opłacalności uruchomienia nowego segmentu biznesu (faktoring należności); Projekt realizowany we współpracy z Grupą Rynków Finansowych Ernst&Young

 

►      Trakcja Polska / 2007

Pogłębiona analiza możliwości i potencjału rozwoju dwóch sektorów w Polsce: budownictwa drogowego i ochrony środowiska; zakres prac obejmował szczegółową analizę przewidywanych całkowitych nakładów finansowych na każdą z tych branż jak również przeprowadzenie szeregu wywiadów z ekspertami branżowymi; wyniki prac przekazano w postaci obszernej prezentacji, która wsparła podjęcie odpowiednich decyzji strategicznych

 

►      Stalexport / 2007

Analiza na zlecenie Rady Nadzorczej Stalexport S.A. odnośnie przepływów finansowych spółki eksploatującej autostradę A-4 dla hipotetycznych scenariuszy braku inwestora i braku dodatkowej emisji akcji w związku z badaniem prawidłowości działań zarządu spółki

 

►      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / 2007

Weryfikacja projektów kluczowych, realizowanych w perspektywie finansowej NSRO 2007-2013 w celu oceny stopnia przygotowania indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz sformułowanie wniosków dotyczących stanu przygotowania projektów do realizacji, ewentualnych przyczyn istniejącego stanu rzeczy oraz zaleceń odnośnie możliwości poprawy sytuacji.

 

►      Wojskowe Zakłady Mechaniczne, Patria /  2004-2005

Przygotowanie biznes planu dla Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich w związku z potrzebą uzyskania finansowania obrotowego na realizację kontraktu dostawy transporterów opancerzonych „Rosomak” dla Ministerstwa Obrony Narodowej o wartości blisko 5 mld złotych. Zakres prac obejmował także sporządzenie szczegółowego modelu finansowego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem modelowania logistycznego procesu produkcji transporterów oraz prezentację biznes planu w organach założycielskich spółki jak również przed szeregiem instytucji finansowych zainteresowanych udzieleniem finansowania spółce

 

►      Tele-Fonika Kable / 2003, 2004

Przegląd jednostkowych projekcji finansowych oraz przygotowanie skonsolidowanego modelu projekcji finansowych grupy kapitałowej Tele-Fonika

 

►      Skarb Państwa, BHW,  BPH-PBK,  Bank Millenium,  ING Bank Śląski,  Kredyt Bank,  Pekao,  The Export-Import Bank of Korea,  Daewoo Motor Company / 2003

Analiza biznes planu i projekcji finansowych przygotowanych przez MG Rover pod kątem rozważanej inwestycji w Daewoo FSO na Żeraniu; Projekt zrealizowany na zlecenie dziewięciu instytucji, w tym szeregu banków kredytujących w związku z oceną wiarygodności potencjalnego inwestora dla FSO. W wyniku realizacji projektu kandydatura MG Rover została oceniona negatywnie.

 

►      PHZ Bumar / 2003

Usługi doradcze w procesie realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotyczącym wyboru dostawcy samolotów dla najważniejszych urzędników państwowych spośród następujących oferentów: Bombardier Inc. (oferujący samolot Challenger 604), Dassault Aviation (oferujący samolot Falcon 900 EX) oraz Gulfstream Aerospace (oferujący samolot G-IV SP). Prace doradcze obejmujące ocenę finansową spółek wykonano w odniesieniu do wybranych oferentów.

 

►      Polska Telefonia Cyfrowa / 2002

Przegląd projekcji finansowych PTC. - operatora sieci telefonii komórkowej ERA GSM zakończony wydaniem raportu z uzgodnionych procedur w związku z wymaganiami konsorcjum banków finansujących

 

►      Telekomunikacja Polska / 2001 - 2002

Analiza i przegląd business case systemu UMS (Unified Messaging System) dla Telekomunikacji Polskiej S.A., konieczne w procesie wyboru najlepszego dostawcy usługi

 

►      Telekomunikacja Polska / 2001

Przygotowanie skonsolidowanych projekcji finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości (IAS) dla Telekomunikacji Polskiej S.A., niezbędnych w procesie uzyskania wyższego ratingu finansowego

 

►      Telekomunikacja Polska / 2000

Analiza i przegląd biznes planu projektu telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS) dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w związku z rozważaną inwestycją.

 

►      Telekomunikacja Polska / 2000

Analiza i przegląd business case dotyczącego leasingu komputerów mających zapewnić klientom indywidualnym dostęp do sieci internetowej na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A.

 

 

Audyt i doradztwo gospodarcze

►      Zasada / 1998

Usługi doradcze w procesie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej Zasada

 

►      ID Marketing / 1998

Przegląd finansowy i operacyjny w firmie zajmującej się marketingiem bezpośrednim, poprzedzający transakcję zakupu tej firmy przez inwestora zagranicznego

 

►      II NFI / 1998

Przegląd operacyjny trzech spółek z portfela II NFI dla celów weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczący: Pamotex S.A., Metalurgia S.A., Pomet S.A.

 

►      Zasada / 1997 - 1998

Przegląd operacyjny spółek grupy kapitałowej Zasada dla celów weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego: ZS Jelcz SA, ZS Star SA, Autosan SA, Głowno Centrum sp. z o.o.

 

►      Zasada / 1996, 1997, 1998

Badanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych; przegląd kwartalnych sprawozdań finansowych,

 

►      ZWCh Stilon / 1998

Badanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

►      Citroen Polska / 1997,1998

Badanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

►      Peugeot Polska / 1997,1998

Badanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

►      Logpol / 1997

Badanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

►      TU-POL Tuchenhagen / 1997

Przegląd pakietu konsolidacyjnego dla potrzeb sprawozdawczości zagranicznej w ramach grupy kapitałowej

 

►      Zasada / 1997

Przygotowanie części finansowej prospektu sprzedaży emisji obligacji zamiennych Zasada SA inwestorom finansowym. Zakres prac obejmował również doradztwo w zakresie ujęcia rachunkowego kosztów emisji (1997).

 

►      HDS, Ruch / 1996

Przegląd operacyjny i finansowy oddziału Ruch S.A. w Poznaniu, w związku z planowaną transakcją nabycia udziałów w spółce przez inwestora zagranicznego, Hachette Distribution Services.

 

►      Polska Telefonia Cyfrowa / 1996

Usługi doradztwa operacyjnego - określenie obiegu i wzorów dokumentów oraz przygotowanie procedur w obszarach kontroli wewnętrznej, zarządzania płynnością, obsługi reklamacyjnej i napraw gwarancyjnych dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. – operatora sieci telefonii komórkowej - Era GSM

 

►      Zasada / 1996

Przygotowanie prognozy przepływów środków pieniężnych oraz prognozy finansowej grupy kapitałowej Zasada, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

 

►      Saur Neptun Gdańsk / 1995

Przegląd operacyjny i doradztwo dla spółki zajmującej się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków

 
Top